logo fort poznań

REGULAMIN OBIEKTU

   FORT VI POZNAŃ „Fort Poznań – Event Place”
ul. Lutycka 115,
60-478 Poznań

 

                                       I.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. FORT VI POZNAŃ  (zwany dalej fortem) jest własnością osób prywatnych.

2. Organizatorem imprez na terenie Fortu VI jest firma MCM COMPUTER Marcin Walkowiak, w szczególnych przypadkach może to być podmiot trzeci.

3. Ilość osób przebywających w forcie jest uzależniona od charakteru imprezy, jednakże winna być nie większa niż 500 osób w jednym czasie bez personelu.

4. Fort jest budynkiem i terenem zewnętrznym o wartościach zabytkowych, historycznie miał przeznaczenie militarne.

5.Przed wejściem na teren Fortu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin  bezwzględnie obowiązuje wszystkich użytkowników fortu.

6. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren  fortu  zapoznała się
z postanowieniami  regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego i dostępnych instrukcji bezpieczeństwa a także  zaleceń właściciela obiektu i  organizatora imprezy.

.

II.  ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE

1.Teren przeznaczony do użytku pod imprezy (teren wewnątrz obiektu – kondygnacji I).

2. Podstawą wstępu i pobytu w forcie jest:

a) bycie uczestnikiem imprez zamkniętych (podanie przez organizatora listy uczestników imię i nazwisko lub ilość osób z firmy, uczelni, instytucji lub bilet wstępu)

b) bilet wstępu lub pieczątka w przypadku imprez otwartych,

c) dla organizatorów – podpisana umowa

d) dla dziennikarzy – zaproszenie wydane przez organizatora imprezy lub legitymacja służbowa,

e) dla gości honorowych – zaproszenie wydane przez organizatora imprezy,

f) dla przedstawicieli jednostek kontrolujących – legitymacja służbowa.

3. Każdy wchodzący na teren fortu zobowiązany jest do okazania ochronie lub organizatorowi biletu wstępu  lub innego dokumentu uprawniającego do wstępu i pobytu w Forcie.

4. Dzieci do lat 16 w forcie mogą przebywać wyłącznie  pod opieką osób dorosłych. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych.

5. Jeśli na potrzeby jakieś imprezy teren dostępny dla uczestników jest ograniczony, dokumentem wyznaczającym teren jest załącznik do umowy. Organizator imprezy oznakuje wyznaczone miejsca przez zamknięte drzwi, taśmy, tabliczki, wykoszoną zieleń lub ochronę obiektu.

 

III.  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZ

1.Bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do wejścia i pobytu w forcie upoważnia  posiadacza do:

a) wstępu i pobytu w forcie,

b) swobodnego uczestnictwa w imprezie,

c) do poruszania się w wyznaczonych przez organizatora miejscach

d) do korzystania z bezpłatnych atrakcji oraz zaplecza sanitarnego

2.Uczestnik imprezy  jest zobowiązany do:

a) zachowania się zgodnie z regulaminem, powszechnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa oraz zaleceniami organizatora

b) korzystania wyłącznie z wejścia i wyjścia do fortu  wyznaczonego do tego celu – Brama Główna

c) poruszanie się wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi, chyba że zostanie inaczej poinformowany przez organizatora lub ochronę obiektu,

d) zachowanie ostrożności (nierówności terenu, wystające elementy) oraz przestrzegania komunikatów (tabliczek informacyjnych, zakazów, taśm zabezpieczających)

e) kulturalnego zachowania w czasie pobytu w obiekcie,

f) informowania organizatora imprezy o wszelkich sytuacjach wymagających interwencji upoważnionych  osób lub służb zewnętrznych, w szczególności w przypadku zagrożenia pożarowego lub każdego innego,

g) organizacja ognisk i grilli w wyznaczonych przez organizatora miejscach i tylko za jego zgodą,

h) palenie tytoniu tylko na zewnętrznych terenach fortu.

 

3.Uczestników imprezy obowiązują następujące zakazy:

a) wchodzenia do fortu pod wpływem alkoholu, środków odurzających

b) wnoszenia alkoholu, narkotyków, środków odurzających, przedmiotów twardych, płynów łatwopalnych, napojów, petard, fajerwerków, ,kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych, pałek, kijów itp. mogących być narzędziami niebezpiecznej agresji

c) poruszanie się po miejscach nie wyznaczonych do tego oraz przekraczanie granicy bezpieczeństwa wyznaczonej taśmą zabezpieczającą lub tabliczkami.

 

4.Ponadto wprowadza się zakaz:

a) wnoszenia broni bez zezwolenia

b) wnoszenia i posługiwania się substancjami palnymi, żrącymi,cuchnącymi, farbującymi,

c) wchodzenia do pomieszczeń zastrzeżonych dla wykonawców, organizatorów jak i obsługi,

d) wywoływania zajść przy użyciu siły fizycznej,

e) zaśmiecania fortu,

f) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami

g) zachowań narażających na utratę zdrowia lub życia siebie i innych uczestników – wspinanie się po murach obiektu, podchodzenie do krawędzi, przechylanie lub siedzenie na poręczy mostu, wchodzenie w miejsca które nie są dopuszczone do strefy użytkowej

h) bezwzględny zakaz tłuczenia przedmiotów szklanych, pozostawiania puszek i ostrych przedmiotów na zewnętrznych i wewnętrznych terenach

i) prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i gastronomicznej bez uzgodnienia z organizatorem imprezy,

j) sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora imprezy.

IV. SŁUŻBA  PORZĄDKOWA

1. Ochrona fortu jest zapewniona z ramienia organizatora, w przypadku wynajmu obiektu i przekazanie organizacji osobie trzeciej, po stronie osoby trzeciej jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom. W takim przypadku muszą być zgłoszone nazwiska osób odpowiedzialnych za ochronę najpóźniej na 48h przed imprezą. Te osoby muszą zostać przeszkolone i poinformowane o wszystkich zagrożeniach przez ochronę fortu.

2. Osoby zakłócające porządek publiczny, przebieg imprezy  bądź nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu będą usuwane przez ochronę, a w  uzasadnionych  przypadkach będą zatrzymywane i przekazywane Policji lub Straży Miejskiej.

3. Apteczka znajduje się z budynku ochrony w oznaczonym miejscu.

4. W przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia świadek zdarzenia, niezwłocznie informuje organizatora i służby bezpieczeństwa: straż pożarną, pogotowie czy policję.

 

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyrządzenie jakichkolwiek szkód w Forcie  powoduje  odpowiedzialność sprawcy w wysokości 100% wartości szkody.

2. Właściciel obiektu ani też organizator imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione na terenie Fortu przedmioty wartościowe oraz pieniądze, a także rzeczy i sprzęt  pozostawiony w forcie.

3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane w mieniu lub zdrowiu osób przebywających na forcie, wynikające z nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu, jednocześnie zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby prawidłowo zabezpieczyć teren fortu w miejscach wyznaczonych do samodzielnego poruszania się.

4. Rzeczy pozostawione na terenie fortu, znalezione przez obsługę można odebrać w  budynku ochrony w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.

5. Nie przewiduje się uruchomienia depozytu na deponowanie przedmiotów zakazanych.